Het feit dat iemand diens verzoek voor internationale bescherming in België indient, betekent niet automatisch dat België ook verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek. De regels die bepalen welke Europese lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming zijn vastgelegd in de zogenaamde Dublin-conventie.

Wanneer je een verzoek tot internationale bescherming indient in België, zal de Dienst Vreemdelingenzaken nagaan in hoeverre België verantwoordelijk is voor de behandeling van je verzoek. Indien dit niet het geval zou zijn en indien zou blijken dat een andere Europese lidstaat verantwoordelijk is, dan zal je naar dit land worden teruggezonden. Je verzoek zal daar verder behandeld worden.

Hoe weet ik welk land verantwoordelijk is voor mijn verzoek tot internationale bescherming?

  • Als je een familielid hebt dat in een andere Europese lidstaat reeds erkend werd als vluchteling (of in hiervoor een procedure lopende heeft), dan is datzelfde land hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de behandeling van jouw verzoek.
  • Als je geen erkende familieleden hebt in een andere Europese lidstaat, dan is het verantwoordelijke land dat land waarvoor je een visum en/of verblijfsvergunning hebt.
  • Als je geen visum of verblijfsvergunning hebt voor een andere Europese lidstaat (en je dus op irreguliere wijze het Europese gebied binnen reisde), dan is het verantwoordelijke land het land langswaar je Europa eerst binnen kwam.

Hoe weet ik of België verantwoordelijk is voor de behandeling van mijn verzoek tot internationale bescherming?

  • Wanneer geen van de bovenvermelde criteria van toepassing zijn op jouw situatie.
  • Wanneer de verantwoordelijke EU-lidstaat weigert jouw verzoek te behandelen.
  • Wanneer de verantwoordelijke lidstaat jouw overbrenging langer dan 6 maanden uitstelt, wordt België automatisch verantwoordelijk voor jouw verzoek tot internationale bescherming.

Als je echter als niet-begeleide minderjarige internationale bescherming hebt aangevraagd, gelden andere regels voor welk Europees land verantwoordelijk is voor je aanvraag (Dublin-verordening). De Dienst Vreemdelingenzaken zal jouw situatie grondig analyseren en nagaan of je verwanten hebt die legaal in een ander Europees land verblijven. Zo ja, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken dit land vragen om je aanvraag voor internationale bescherming te behandelen.